Niedziela, 19 sierpnia 2018. Imieniny Emilii, Julinana, Konstancji

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH KORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2016!

2015-12-16 08:37:32 (ost. akt: 2016-01-05 12:16:53) Artykuł sponsorowany

Podziel się:

Z uwagi na potrzebę oszacowania środków potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2016 Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu płońskiego o zgłoszenie zapotrzebowania na w/w środki.

Prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej drogą elektroniczna na adres e-mail: szkolenia@pupplonsk.org.pl lub faksem (23)662 37 56 w terminie do dnia 29.12.2015r.

Po otrzymaniu limitu środków na rok 2016 i dokonaniu jego podziału na poszczególne zadania, tutejszy Urząd ogłosi nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców poprzez umieszczenie informacji o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej Urzędu http://www.pupplonsk.org.pl/

Pobierz ankietę: http://m.wm.pl/2015/12/ankieta-dla-pracodawcow-283227.doc

Środki KFS w roku 2016 przeznaczone będą na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców ) zgodnie z następującymi priorytetami:

- wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;

- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników , którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

- wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, zawartych ze Starostą dot. refundacji przez okres 12 m-cy części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

W ramach w/w wsparcia finansowane mogą być:

- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
- kursy;
- studia podyplomowe;
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wysokość wsparcia wynosi:

- Nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w wysokości:
- do 100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorców tj. przedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 10 osób, a ich roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 min. EUR.
- do 80% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku pracodawców zatrudniających 10 i więcej osób (20% kosztów pracodawca pokrywa z własnych środków).

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc de minimis.

Szczegółowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego uzyskać można na stronie internetowej PUP w Płońsku http://www.pupplonsk.org.pl/ oraz w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 19 (I piętro), tel. (23) 662-78-01, 662-37-56 wew. 251.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm. );
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Społecznego (Dz. U.2014r. poz. 639).


Zapraszamy do współpracy!

(materiał zewnętrzny/promocyjny)